دانلود پایان نامه : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر ...

استاد راهنما

دکتر باغفلکی

 

استاد مشاور

دکتر سید رضا حسنی

 

دی ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان               صفحه
تقدیر ت
 تقدیم ث
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1.مقدمه 3
1-2.بیان مساله 4
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4.اهداف مشخص پژوهش 6
1-5. سوالات پژوهش 6
1-6.فرضیه‏های تحقیق 6
1-7. اصطلاحات و واژه های پژوهش 7
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش  
2-1.مقدمه 9
2-2.مبانی نظری 10
 2-2-1. تورم و تأثیر آن بر فعالیت بانک ها 10
  2-2-1-1.دلایل بروز تورم 10
  2-2-1-2.افزایش قیمت تمام شده پول در بانک ها 11
  2-2-1-3. اثر تورم بر سپرده ها بانک ها 13
2-2-2.تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات 14
2-2-3.نوسانات نرخ طلا و ارز و تاثیر آن بر منابع بانکی 22
 2-2-3-1.دلایل بروز نوسانات نرخ طلا و ارز 22
 2-2-3-2.ضرورت کنترل نوسانات نرخ ارز و طلا 28
2-2-4.تغیرات نرخ سود  اعتبارات 31
 2-2-4-1.تعریف اعتبارات 33
2-2-5.متغیر های پولی و رشد نقدینگی 34
 2-2-5-1.اهمیت و ضرورت متغیر های پولی و رشد نقدینگی 34
  2-2-5-2.تاثیر متغیر های پولی و رشد نقدینگی  بر بانک 37
2-2-6.بانک 37
 2-2-6-1.چگونگی پیدایش بانکداری در ایران 45
 2-2-6-2.بانک های خصوصی 45
 2-2-6-3.بانکداری پس از انقلاب اسلامی 50
2-2-7.بانک ملت 51
2-3.پیشینه پژوهش 51
2-3-1.پژوهش­های داخلی 51
2-3-2.پژوهش های خارجی 53
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
3-1.مقــدمه 57
3-2.روش پژوهش 57
3- 3. متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش 58
3-4. جامعه و نمونه آماری 59
3- 5. تعیین حجم نمونه 60
3- 6. ابزار جمع­آوری داده­ها 61
3- 7.روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه 62
3- 8. روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات 64
3-9.ساختار پرسشنامه 64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1.مقدمه  
4-2.آمار توصیفی پاسخ دهندگان 66
4 –3. بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها 67

4 – 4 .اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری

73

4 – 3 – 1 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی

74

4 – 3 – 2 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش

76
4 – 4 مدل کلی پژوهش 77
4-5.بررسی فرضیات پژوهش 94
4-6.یافته های جانبی 96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها  
5-1.مقدمه. 103
5-2.نتایج پژوهش 104
5-3.پیشنهادات 106
5-4.پیشنهادهایی کاربردی 108
5-8.منابع 109
پیوست  
پرسشنامه  


فهرست جدول­های پژوهش

جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر 63
جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع جنسیت 67
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن 69
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری 68
وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه 70
آزمون‌های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش با تست اسمیرنف کولموگروف 72
شاخص های نیکویی برازش متغیر تورم 73
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به سازه تورم در مدل اصلاح شده 79
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تورم در مدل اصلاح شده 80
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی 82
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی 85
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز 85
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تغییرات نرخ طلا و ارز 88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز 88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بهبررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات 94
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش مربوط به بررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات 93
رتبه بندی بندی متغیر های مستقل با استفاده از آزمون فریدمن 94
تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های پژوهش 95
تاثیر متغیر سنبر متغیر های پژوهش 97
تاثیر متغیر تحصیلات بر متغیر های پژوهش 98
تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های پژوهش 99

 


فهرست نمودار­های پژوهش

68 نمودار شماره توزیع فراوانی پاسخگوبان برحسب جنسیت
69 نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری
70 نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن
71 نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات

چکیده:

عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانک ها تاثیرگذارند. که در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می کند. در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. رقابت پذیری تاثیرگذار در کسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقبا است. و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد. هر قدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. در این پژوهش به بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت مورد بررسی قرار می گیرند.هدف کلی این پژوهش شناسایی متغیرهایی که بانک ملت می تواند با توجه به آنها جهت ارتقای سود خود نسبت به دیگر بانک های کشور اقدام نماید.و هدف کاربردی ،شناسایی عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت می باشد.

  • فرضیه‏های پژوهش
  • تورم برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیرمعنا داری دارد.
  • نوسانات نرخ ارز برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.
  • تغیرات نرخ سود سپرده ها برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.
  • تغیرات نرخ سود اعتبارات برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.

­­متغیر های رشد نقدینگی برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد .

روش پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشدو از جنبه هدف کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ونرم افزار LISREL استفاده شده است. معاونین و کارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه که متغیر های اقتصادی در بدست آوردن سهم  بازار آنها ، موثر هستند به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند. وبه این نتیجه دست یافت که تغییرات نرخ طلا و ارز دارای بیشترین تاثیر و تورم دارای کمترین تاثیر روی سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه می باشند.

کلمات کلیدی: سهم بازار بانک، نقدینگی، تورم، بانک، ارز، بانک ملت،کرمانشاه